Yn Gymraeg

Fy Nhudalen yn Gymraeg

Aeth fy hen daid (John Jones) a fy hen nain (Jane Price Jones) o Ogledd Cymru

john_and_jane_Jones

i’r UDA–i East Hartford, Connecticut–tua 1860 ar ôl eu priodas nhw yma,

mold_church

yr eglwys blwyf, Santes Mair Y Wyry,  ar y 15fed o fis Chwefror, 1858, yn Yr Wyddgurg.  Mae gennym ni grythor John a Lyffr Gweddi Gyffredin  Jane:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

‘Dw i wedi bod ceisio dysgu Cymraeg er 1991. Hoffwn i fod yn rhugl rhywbryd!! ‘Dw i’n dysgu yn araf yn anffodus ond ‘dw i’n gwneud cynnydd bob dydd efo cymorth llyfrau (pan ‘dw i’n astudio ar fy mhen fy hun):

a chyfeillion amyneddgar iawn yng Nghymru. Maen nhw yn ysgrifennu ataf yn Gymraeg, ceisio deall fy atebion, ac anfon llyfrau diddorol ataf. Diolch yn fawr iawn am Menai, Dulais, Elen, Mari, Catrin,Gwen, Iolo, Nesta, Gwyn, Delyth, Siôn, Peter, Maura, a’r plant yn Ysgol Gynradd Cefnbrynbrain, Ysgol Gynradd Henllan, Venerable Edward Morgan Roman Catholic Primary School, a.y.y.b.

**Ennillais i’r Gadair Eisteddfod Cymdeithas Madog

cwrs_cymraeg_chair   OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Y Gadair Eisteddfod Cwrs Cymraeg            Fy nghwobr Cwrs Cymraeg 2000

yn ystod Cwrs Cymraeg Y Mileniwm. Dyma fy ysgrif i:

Gwreiddiau Byw

gan Cath Lawen

Mae’r gwreiddiau fy nheulu yn tyfu yn eithaf llythrennol yn ein gardd ni. Planhigyn bach-ychydig o lili’r dyffrynnoedd-sy’n ein cysylltiad ni am ein hetifeddiaeth ni.

Mae’r stori yn dechrau efo John Jones. Roedd o’n deall gwreiddiau, wrth gwrs. Garddwr oedd o yn gweithio mewn ystad yn Sir y Fflint. Hoffwn i gredu y oedd lili’r dyffrynnoedd yn tyfu ar yr ystad ‘na. Roedd ei fab o, sy’n ei wedi enw John Jones hefyd, yn was i w^r bonheddig. Cafodd John y gwas ei briodi i Jane Price yn yr eglwys plwyf yn Yr Wyddgrug 15fed Chwefror, 1858. Daethon nhw o Gymru i’r Unol Daleithiau tua 1860.

Roedden nhw’n sefydlu eu gwreiddiau newydd yn East Hartford, Connecticut. Cawsant nhw bedwar plentyn: John, Mary Anne, Edwin, ac Harriet. Roedd John y was o Gymru yn dal i fod John y garddwr. Roedd o wedi dysgu i arddio o’w dad. Dechreuodd o fusnes t^y gwydr ei hunan. Roedd o’n tyfu llysiau (fel letys) a lil’r dyffrynnoedd. Roedd y teulu Jones yn siarad Saesneg ac yn cysylltu Eglwys Crist yn Hartford. Doedden nhw ddim yn anghofio eu gwreiddiau nhw yng Ngogledd Cymru er gwaethaf eu gwlad nhw newydd sut bynnag.

Pan cafodd Mary Anne ei phriodi hi tua 1895, dechreuodd ei thad hi ein hetifeddiaeth ni arbennig. Rhododd o blanhigyn bach o lili’r dyffrynnoedd i Mary Anne i dyfu yn ei gardd hi. Cafodd Edwin ei briodi tua 1904. Roedd o’n magu pedwar plentyn-Gertrude, Frederick, Estelle, a Wallace-ar ei ben ei hun.

Cafodd Gertrude ei phriodi hi yn 1940. Derbyniodd hi dipyn bach o’r hen lili’r dyffrynoedd o’w Modryb May (Mary Anne) i dyfu yn y ardd ei thy^ hi newydd. Roedd plant Gertrude a’w gw^r David yn gwybod y hanes lili’r dyffrynoedd a’w hen nain ac hen daid o Gymru.

Mae Gertrude Jones Williams yn eithaf hen rw^an. Dydy hi ddim yn medru garddio. Roedd rhaid i hi adael ei thy^ hi ond mae tipyn bach o’r hen lili’r dyffrynnoedd wedi aros yn y teulu. Fy mam ydy Gertrude. Mae’r lili’r dyffrynnoedd yn tyfu yn fy ngardd i ger Fferm Bryn Cedrwydd, ein ty^ newydd ni. Mae’r gwreiddiau yn dal i dyfu ac rydyn ni’n dal i gofio Cymru.

O.N. Bu farw Mam ym mis Chwefror, 2001. Mae ei beddfaen ym Mynwent Buckland (CT) yn cael ei addurno efo lili’r dyffrynnoedd.  Mae ein merch ni Jeanne wedi plannu tipyn bach o’r llil”r dyffrynnoedd teulu yn ei gardd hi ar ei thŷ newydd hi.  Ennillais i’r gadair eto yn 2007.

 

Cyfieithiad:

Living Roots

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


by Merry Cat (Mary Williams-Norton)

 

My family’s roots are growing quite literally in our garden. A small plant-a little lily-of-the-valley-is our connection to our heritage.

The story begins with John Jones. He understood roots, of course. He was a gardener working on a large estate in Flintshire. I would like to believe that lily-of-the-valley grew on that estate. His son, also named John Jones, was a gentleman’s servant. John the servant was married to Jane Price in the parish church in Mold on the 15th of February, 1858. They came from Wales to the United States around 1860.

They established their new roots in East Hartford, Connecticut. They had four children: John, Mary Anne, Edwin, and Harriet. John the servant from Wales became John the gardener. He had learned gardening from his father. He started his own greenhouse business. He grew vegetables (like lettuce) and lily-of-the-valley. The Jones family spoke English and joined Christ Church in Hartford. They did not forget their roots in North Wales despite their new country, however.

When Mary Anne was married about 1895, her father started our family’s special heritage. He gave a small lily-of-the-valley plant to Mary Anne to grow in her garden. Edwin was married about 1904. He raised four children-Gertrude, Frederick, Estelle, and Wallace-on his own.

Gertrude was married in 1940. She received a little of the old lily-of-the-valley from her Aunt May (Mary Anne)to grow in the garden of her new house. The children of Gertrude and her husband David knew the story of the lily-of-the-valley and of their great grandmother and great grandfather from Wales.

Gertrude Jones Williams is quite old now. She can no longer garden. She had to leave her house, but a little of the old lily-of-the-valley has stayed in the family. Gertrude is my mother. The lily-of-the-valley grows in my garden near Fferm Bryn Cedrwydd, our new house. The roots continue to grow and we continue to remember Wales.

Post script: Mom died in February, 2001. Her gravestone in the Buckland (CT) cemetery is decorated with engravings of lily-of-the-valley.  Our daughter Jeanne has planted a bit of the family  lily of the valley plants at her new home.  I won the chair again in 2007.

Cymru (a Chymraeg) am Byth!

walesflag2